Bezpieczeństwo pracobiorców i robót w strefach zagrożonych wybuchem w elektrociepłowni

 • PDF

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, dostosowując polskie prawo pracy do wymagań dyrektywy 1999/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa, wydał rozporządzenie z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa (Dz.U. Nr 107, poz.1004).

Powyższe przepisy w ubiegłym roku zostały zastąpione rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej. Minimalne wymagania odnoszą się do stref zagrożenia wybuchem wyznaczonych w miejscach pracy, lecz mają również zastosowanie wtedy, gdy jest to wymagane ze względu na cechy miejsca lub stanowiska pracy, urządzenia lub używane substancje i mieszaniny albo ze względu na niebezpieczeństwo powodowane przez działalność związaną z ryzykiem wystąpienia atmosfery wybuchowej. Minimalne wymagania mają zastosowanie także do urządzeń w przestrzeniach niezagrożonych wybuchem, ale zapewniających bezpieczne funkcjonowanie urządzeń umiejscowionych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

Minimalne wymagania zostały określone w zakresie organizacji prac niebezpiecznych wykonywanych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem oraz w zakresie środków technicznych zabezpieczających przed wybuchem, a także dla miejsc pracy, w których może wystąpić atmosfera wybuchowa, udostępnianych osobom pracującym po raz pierwszy.

 W zakresie organizacji pracy pracodawca powinien:

– zapewnić osobom pracującym w miejscach, w których istnieje możliwość wystąpienia atmosfery wybuchowej, odpowiednie szkolenie dotyczące ochrony przed wybuchem;

– stosować system zezwoleń na wykonywanie pracy w odniesieniu do wykonywania czynności niebezpiecznych oraz czynności, które wpływają na inną wykonywaną pracę, stwarzając zagrożenie (zezwolenia na wykonywanie pracy wydaje, przed rozpoczęciem pracy, osoba pracująca wyznaczona przez pracodawcę);

– zapewnić pisemne instrukcje wykonywania czynności niebezpiecznych;

koordynować wykonywane prace oraz wykorzystanie środków ochronnych przez różnych pracodawców w tym samym miejscu pracy;

zapewnić osobom pracującym odpowiednie ubiory, które nie będą przyczyniać się do powstania wyładowań elektrostatycznych mogących wywołać zapłon atmosfery wybuchowej;

zapewnić warunki ewakuacji, które w sytuacji pojawienia się zagrożenia wybuchem umożliwią osobom znajdującym się w przestrzeni zagrożonej wybuchem szybkie i bezpieczne jej opuszczenie;

– jeżeli to konieczne zapewnić, aby osoby pracujące zostały ostrzeżone za pomocą optycznych lub dźwiękowych sygnałów alarmowych, tak aby mogły opuścić przestrzeń zagrożoną przed zaistnieniem warunków powodujących wybuch.W zakresie środków technicznych zabezpieczających przed wybuchem pracodawca powinien:

v  podjąć wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia, że miejsca pracy, urządzenia oraz elementy łączące, dostępne osobom pracującym zostały zaprojektowane, wykonane, połączone i zainstalowane, a także są utrzymywane i działają w sposób minimalizujący zagrożenie wybuchem.

Środki, o których mowa, powinny zapobiegać wybuchowi, a w razie jego wystąpienia –utrzymywać go pod kontrolą i minimalizować jego rozprzestrzenianie się w miejscu pracy lub w urządzeniach, a także minimalizować jego skutki wśród osób pracujących.

Środki ochronne powinny być dobrane w ten sposób, aby ryzyko wybuchu zostało ograniczone do poziomu akceptowalnego. Określając środki ochronne, należy zapewnić realizację przez nie następujących celów w podanej kolejności:

– zapobieganie tworzeniu się atmosfery wybuchowej;

– zapobieganie wystąpieniu zapłonu atmosfery wybuchowej;

– ograniczanie szkodliwego efektu wybuchu, w celu zapewnienia ochrony zdrowia
i bezpieczeństwa osób pracujących.

Wymagania dotyczące projektowania i konstruowania urządzeń, systemów ochronnych, części i podzespołów w celu zmniejszenia skutków wybuchu podane są w Polskiej Normie PN-EN 1127-1:2009 Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem.

Jeżeli dokument zabezpieczenia przed wybuchem, sporządzony na podstawie oceny ryzyka, nie stanowi inaczej, urządzenia i systemy ochronne dla wszystkich przestrzeni, w których istnieje możliwość wystąpienia atmosfery wybuchowej, są wybierane przez pracodawcę spośród kategorii oznaczonych jako „kategoria 1”, „kategoria 2”, „kategoria 3”, określonych w przepisach dotyczących zasadniczych wymagań dla systemów i urządzeń przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

Pracodawca w ustalonym przez siebie terminie, określonym w dokumencie zabezpieczenia przed wybuchem, dokonuje systematycznego przeglądu stosowanych środków ochronnych.


Obowiązki pracodawcy do miejsc pracy, w których może wystąpić atmosfera wybuchowa, udostępnionych po raz pierwszy:

Miejsce pracy, w którym może wystąpić atmosfera wybuchowa i które ma być udostępnione osobom pracującym po raz pierwszy, powinno zostać zweryfikowane pod względem bezpieczeństwa w zakresie zabezpieczenia przed wybuchem.

Weryfikacji dokonują wskazane przez pracodawcę osoby pracujące, które posiadają specjalistyczne doświadczenie lub kwalifikacje zawodowe w zakresie zabezpieczenia przed wybuchem potwierdzone odpowiednim szkoleniem lub uprawnieniem.


W tym miejscu warto przypomnieć wymagania innych rozporządzeń dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w obiektach, w których może wystąpić atmosfera wybuchowa:


1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719)

Ustanawia ono między innymi: czynności zabronione, obowiązki właściciela obiektu w zakresie ochrony przeciwpożarowej, wymagania dotyczące instalacji i urządzeń technicznych oraz zasady wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym oraz obowiązek oceny zagrożenia wybuchem.


Z bezpieczeństwem osób w obiektach zagrożonych wybuchem wiążą się następujące postanowienia rozporządzenia:


Obowiązki właściciela, zarządcy lub użytkownika

Właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków oraz placów składowych i wiat:

 • utrzymują urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej;
 • wyposażają obiekty w przeciwpożarowe wyłączniki prądu zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi;
 • umieszczają w widocznych miejscach instrukcje postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych;
 • oznakowują znakami zgodnymi z PN: drogi i wyjścia ewakuacyjne, miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, pomieszczenia i tereny z materiałami niebezpiecznymi pożarowo, przeciwpożarowe zbiorniki wodne, punkty poboru wody, drogi pożarowe, strefy zagrożenia wybuchem.

Właściciele, zarządcy i użytkownicy obiektów produkcyjnych i magazynowych przeprowadzają regularne czynności porządkowe w miejscach, w których występują pyły zalegające w warstwach.


Ocena zagrożenia wybuchem

Przez zagrożenie wybuchem należy rozumieć możliwość tworzenia przez palne gazy, pary palnych cieczy, pyły lub włókna palnych ciał stałych, w różnych warunkach, mieszanin
z powietrzem, które pod wpływem czynnika inicjującego zapłon wybuchają, czyli ulegają gwałtownemu spalaniu połączonemu ze wzrostem ciśnienia.

W obiektach i na terenach przyległych, gdzie prowadzone są procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub w których materiały takie są magazynowane, dokonuje się oceny zagrożenia wybuchem:

– ocena zagrożenia wybuchem obejmuje wskazanie pomieszczeń zagrożonych wybuchem, wyznaczenie stref zagrożenia wybuchem wraz z opracowaniem graficznej dokumentacji oraz wskazanie czynników mogących w nich zainicjować zapłon,

– pomieszczenie, w którym może wytworzyć się mieszanina wybuchowa, powstała
z wydzielającej się takiej ilości palnych gazów, par, mgieł lub pyłów, której wybuch mógłby spowodować przyrost ciśnienia w tym pomieszczeniu przekraczający 5 kPa, określa się jako pomieszczenie zagrożone wybuchem,

– w pomieszczeniu należy wyznaczyć strefę zagrożenia wybuchem, jeżeli może w nim występować mieszanina wybuchowa o objętości co najmniej 0,01 m3 w zwartej przestrzeni.

Wyposażenie obiektów w podręczny sprzęt gaśniczy:

Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach przypada na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku, niechronionej stałym urządzeniem gaśniczym: produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego  ponad 500 MJ/m² lub zawierającej pomieszczenie zagrożone wybuchem.

Urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym nie rzadziej niż raz w roku.

Prace niebezpieczne pod względem pożarowym

Przez prace niebezpieczne pod względem pożarowym należy rozumieć prace remontowo-budowlane związane z użyciem otwartego ognia, cięciem z wytwarzaniem iskier mechanicznych i spawaniem, prowadzone wewnątrz lub na dachach obiektów, na przyległych do nich terenach oraz placach składowych, a także prace remontowo-budowlane wykonywane w strefach zagrożonych wybuchem.

Przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, mogących powodować bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru lub wybuchu, właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu:

1)      ocenia zagrożenie pożarowe w miejscu, w którym prace będą wykonywane;

2)      ustala rodzaj przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania i rozprzestrzeniania się pożaru lub wybuchu;

3)      wskazuje osoby odpowiedzialne za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, za przebieg oraz zabezpieczenie miejsca po zakończeniu pracy;

4)      zapewnia wykonywanie prac wyłącznie przez osoby do tego upoważnione, posiadające odpowiednie kwalifikacje;

5)      zaznajamia osoby wykonujące prace z zagrożeniami pożarowymi występującymi
w rejonie wykonywania prac oraz z przedsięwzięciami mającymi na celu niedopuszczenie do powstania pożaru lub wybuchu.

Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pod względem pożarowym należy:

– zabezpieczyć przed zapaleniem materiały palne występujące w miejscu wykonywania prac, w tym również elementy konstrukcji budynku i znajdujące się w nim instalacje techniczne;

– prowadzić prace niebezpieczne pod względem pożarowym w pomieszczeniach lub przy urządzeniach zagrożonych wybuchem lub w pomieszczeniach, w których wcześniej wykonywano inne prace zawiązane z użyciem łatwo palnych cieczy lub palnych gazów, jedynie wtedy, gdy stężenie par cieczy lub gazów w mieszaninie z powietrzem w miejscu wykonywania prac nie przekracza 10% ich dolnej granicy wybuchowości;

– udostępnić w miejscu wykonywania prac sprzęt umożliwiający likwidację wszelkich źródeł pożaru;

– po zakończeniu prac poddać kontroli miejsce, w którym prace były wykonywane, oraz rejony przyległe;

– do wykonania prac używać sprzętu sprawnego technicznie.


2. Budynki i budowle, w których stosuje się, przerabia bądź magazynuje materiały palne mogące utworzyć z powietrzem mieszaniny wybuchowe powinny odpowiadać przepisom Prawa budowlanego podanym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690)


Niektóre wymagania budowlane dla obiektów z pomieszczeniem zagrożonym wybuchem:


Budynki

Nad pomieszczeniem zagrożonym wybuchem należy stosować lekki dach, wykonany co najmniej z materiałów trudno zapalnych, o masie nieprzekraczającej 75 kg/m2 rzutu, licząc bez elementów konstrukcji nośnej dachu, takich jak podciągi, wiązary, belki. Przepis ten nie dotyczy pomieszczenia, w którym łączna powierzchnia urządzeń odciążających (przeciwwybuchowych), jak przepony, klapy oraz otwory oszklone szkłem zwykłym, jest większa niż 0,065 m²/m³ kubatury pomieszczenia.

Ściany oddzielające pomieszczenie zagrożone wybuchem od innych pomieszczeń powinny być odporne na parcie o wartości 15 kN/m² .

Pomieszczenie zagrożone wybuchem należy sytuować na najwyższej kondygnacji budynku. Wymaganie to nie dotyczy budynków na terenach zamkniętych. Dopuszcza się inne usytuowanie pomieszczeń, pod warunkiem zastosowania odpowiednich instalacji i urządzeń przeciwwybuchowych, uzgodnionych z PSP.

W pomieszczeniu zagrożonym wybuchem długość przejścia ewakuacyjnego nie powinna przekraczać 40 m.

Pomieszczenie zagrożone wybuchem o powierzchni przekraczającej 100 m² powinno mieć co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 m.

W pomieszczeniach zagrożonych wybuchem należy stosować oddzielną dla każdego pomieszczenia instalację wyciągową.

Jeżeli co najmniej w jednym z budynków znajduje się pomieszczenie zagrożone wybuchem, wówczas odległość między ich zewnętrznymi ścianami nie powinna być mniejsza niż 20 m.

Urządzenia

Filtry, komory pyłowe i cyklony, niestanowiące bezpośredniego wyposażenia urządzeń technologicznych, powinny być zlokalizowane w pomieszczeniach wydzielonych elementami oddzielenia przeciwpożarowego lub też na zewnątrz budynku, w miejscu bezpiecznym dla tych urządzeń oraz dla otoczenia.

Przewody wentylacyjne przed miejscem wprowadzenia do komór pyłowych
i cyklonów powinny być wyposażone w urządzenia zapobiegające przeniesieniu się ognia.

Komory pyłowe i cyklony dla pyłów tworzących z powietrzem mieszaniny wybuchowe powinny być wyposażone w klapy lub przepony przeciwwybuchowe, zabezpieczające konstrukcję cyklonu i komory, a także konstrukcję budynku przed skutkami wybuchu.


3. Obiekty i pomieszczenia pracy, oświetlenie, ogrzewanie i wentylacja oraz procesy pracy, obsługa i stosowanie maszyn, a także wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych powinny odpowiadać przepisom zawartym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz 1650 ze zm.)

Do obiektów zagrożonych wybuchem mają lub mogą mieć zastosowanie następujące postanowienia tego rozporządzenia:


Pomieszczenia pracy

Pracodawca jest obowiązany zapewnić ochronę obiektów budowlanych i urządzeń technicznych przed gromadzeniem się ładunków i wyładowaniami elektryczności statycznej – stwarzającymi zagrożenia w środowisku pracy.

W pomieszczeniach, w których mogą wystąpić mieszaniny wybuchowe palnych par, pyłów lub gazów z powietrzem, powierzchnie podłóg powinny być wykonane z materiału niepowodującego iskrzenia mechanicznego lub wyładowań elektrostatycznych.

W pomieszczeniach i miejscach pracy, w których w razie awarii oświetlenia mogą wystąpić zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników, należy zapewnić oświetlenie awaryjne o odpowiednim natężeniu, zgodnie z Polską Normą.

W pomieszczeniach pracy, w których wydzielają się substancje szkodliwe dla zdrowia, powinna być zapewniona wymiana powietrza, aby nie były przekraczane wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń tych substancji.

 

Urządzenia

Urządzenia lub ich części, z których mogą wydzielać się szkodliwe gazy, pary lub pyły, powinny być zhermetyzowane. W razie niemożliwości zhermetyzowania urządzenia te powinny być wyposażone w miejscowe wyciągi.

Procesy pracy

Pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

– stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,

– obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,

– postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

– udzielania pierwszej pomocy: pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy.


Maszyny i urządzenia

Montaż, eksploatacja i obsługa maszyn powinny być zgodne z dokumentacją techniczno-ruchową.

Maszyny powinny być wyposażone w łatwo odróżniające się i odpowiednio oznakowane urządzenia do odłączania wszystkich źródeł energii.

Maszyny i narzędzia oraz ich urządzenia ochronne powinny być utrzymywane w stanie sprawności technicznej i czystości zapewniającej użytkowanie ich bez szkody dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników oraz stosowane tylko w procesach i warunkach, do których są przeznaczone.

Pracodawca jest obowiązany ustalić rodzaje maszyn, które wymagają stałej obsługi, a pozostawienie ich bez niej może być przyczyną katastrofy, wybuchu lub pożaru, oraz ustalić szczegółowe warunki obsługi i nadzoru nad pracą tych maszyn.

Prace szczególnie niebezpieczne

a)      roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu lub jego części;

b)      prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych;

c)      prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych (np. łatwo palnych);

d)     prace na wysokości;

e)      inne prace określone w przepisach, instrukcjach, a także uznane przez pracodawcę jako szczególnie niebezpieczne.


Pracodawca jest obowiązany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczególnie niebezpiecznych występujących w zakładzie pracy.

Pracodawca powinien określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa
i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, a zwłaszcza zapewnić:


 • bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób;
 • odpowiednie środki zabezpieczające;
 • instruktaż pracowników;
 • prawidłową kolejność wykonywania zadań;
 • spełnienie wymagań bhp przy poszczególnych czynnościach.


Wyposażenie

Pomieszczenia przeznaczone do składowania lub stosowania materiałów niebezpiecznych pod względem pożarowym lub wybuchowym oraz w których istnieje niebezpieczeństwo wydzielania się substancji trujących albo tworzących z powietrzem mieszaniny wybuchowe, powinny być wyposażone w:

– urządzenia zapewniające sygnalizację o zagrożeniach,

– odpowiedni sprzęt i środki gaśnicze, środki neutralizujące, apteczki oraz odpowiednie środki ochrony zbiorowej i indywidualnej, stosownie do występujących zagrożeń.


W pomieszczeniach, w których w wyniku awarii mogą wydzielać się substancje toksyczne lub palne, w ilościach mogących stworzyć zagrożenie wybuchem, pracodawca powinien zapewnić awaryjną wentylację wyciągową uruchamianą od wewnątrz i z zewnątrz pomieszczeń – zapewniającą wymianę powietrza dostosowaną do przeznaczenia pomieszczeń zgodnie z PN.


4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912) między innymi ustala  wykaz prac wykonywanych w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego oraz wymagania w zakresie bezpiecznej organizacji tych prac

Rozporządzenie to jest głównym aktem prawnym kształtującym bezpieczeństwo pracy w elektrociepłowniach. W związku z bezpieczeństwem osób w  strefach zagrożonych wybuchem warto przypomnieć następujące przepisy tego rozporządzenia:


Urządzenia i instalacje energetyczne

Każde urządzenie i instalacja energetyczna powinny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa CE, o ile taki obowiązek istnieje, albo posiadać deklarację zgodności z Polskimi Normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania.

Urządzenia kruszące, młyny, przewody pyłowe i inne urządzenia do nawęglania powinny być utrzymane w stanie technicznym niepowodującym zapylenia pomieszczeń.

Urządzenia do mechanicznego transportu pyłu powinny być szczelne, posiadać wskaźnik do pomiaru temperatury i klapy eksplozyjne.

Klapy eksplozyjne w obiegach pyłowych z pośrednim podawaniem pyłu powinny być tak rozmieszczone, aby wykluczyć możliwość spowodowania wypadku.

Z pomieszczeń, w których znajdują się przewody i inne elementy obiegów pyłowych młynów, powinien być usuwany gromadzący się pył.

Urządzenia i instalacje energetyczne powinny być eksploatowane tylko przez upoważnionych pracowników z zachowaniem postanowień określonych w instrukcjach eksploatacji.

Instrukcja eksploatacji – to zatwierdzona przez pracodawcę instrukcja określająca procedury i zasady wykonywania czynności niezbędnych przy eksploatacji urządzeń
i instalacji energetycznych, opracowana na podstawie odrębnych przepisów oraz dokumentacji producenta.


Urządzenia, instalacje energetyczne lub ich części, przy których będą prowadzone prace konserwacyjne, remontowe lub modernizacyjne, powinny być wyłączone z ruchu, pozbawione czynników stwarzających zagrożenia i skutecznie zabezpieczone przed ich przypadkowym uruchomieniem oraz oznakowane.

Zabronione jest:

–  eksploatowanie urządzeń i instalacji energetycznych bez przewidzianych dla tych urządzeń i instalacji środków ochrony i zabezpieczeń,

–  dokonywanie zmian środków ochrony i zabezpieczeń przez osoby nieupoważnione.


Prace w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego

Prace w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego, określone
w ogólnych przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy jako prace szczególnie niebezpieczne, powinny być wykonywane co najmniej przez dwie osoby, z wyjątkiem prac eksploatacyjnych z zakresu prób i pomiarów, konserwacji i napraw urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV, wykonywanych przez osobę wyznaczoną na stałe do tych prac w obecności pracownika asekurującego, przeszkolonego w udzielaniu pierwszej pomocy.

Do prac wykonywanych w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia
i życia ludzkiego w elektrociepłowni należą prace:

– wewnątrz komór paleniskowych kotłów, kanałów spalin, elektrofiltrów, walczaków kotła, zasobników, kanałów i lejów zsypowych oraz w zbiornikach paliw płynnych i gazowych;

– wewnątrz zasobników węgla, pyłu węglowego, żużla i popiołu oraz innych zbiorników i pomieszczeń, w których mogą znajdować się gazy lub ciecze trujące, żrące, duszące, palne lub wybuchowe;

– w obiegach przygotowania pyłu węglowego, wewnątrz młynów węglowych, przy wentylatorach młynowych, cyklonach, separatorach;

– konserwacyjne i remontowe przy urządzeniach rozładowczych paliw płynnych
i gazowych;

– wewnątrz zbiorników powietrza i na rurociągach sprężonego powietrza o nadciśnieniu roboczym od 50 kPa wzwyż wymagających demontażu elementów;

– na rurociągach wody, pary wodnej, sprężonego powietrza, oleju, mazutu, instalacjach gaśniczych o nadciśnieniu od 50 kPa wzwyż wymagających demontażu armatury lub odcinka rurociągu.


Organizacja prac wykonywanych w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego

Podstawa do wykonywania prac w warunkach szczególnego zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego:

– polecenie pisemne, polecenie ustne,

– bez polecenia (ratowanie zdrowia i życia ludzi, ratowanie urządzeń i instalacji przed zniszczeniem oraz wykonywanie przez uprawnione i upoważnione osoby prac eksploatacyjnych określonych w instrukcjach).

Wydawanie poleceń i dopuszczenie pracowników do wykonywania pracy należy do obowiązków prowadzącego eksploatację urządzeń i instalacji energetycznych. Polecenie na prace wykonywaną w obiektach należących do określonego rejonu eksploatacji może wydać upoważniona osoba dozoru odpowiedzialna za eksploatację przynależnych urządzeń i instalacji.

Przygotowanie robót

Prace wewnątrz zasobników węgla, młynów, wentylatorów, separatorów, cyklonów oraz innych urządzeń do nawęglania powinny być wykonywane po:

 • opróżnieniu ich z paliwa;
 • oczyszczeniu z pyłu węglowego i przewietrzeniu;
 • włączeniu z ruchu przenośników oraz innych urządzeń podających i odbierających paliwo;
 • trwałym odcięciu od współpracujących urządzeń, z których mogłyby przedostać się spaliny, gorące powietrze lub para wodna.


Przed przystąpieniem do remontu generatorów elektrycznych, instalacji i zbiorników wodoru lub elektrolizerów należy:

 • usunąć z tych urządzeń wodór i przedmuchać gazem obojętnym;
 • założyć zaślepki w rurociągach łączących te urządzenia ze źródłem wodoru, niezależnie od zamknięcia odpowiednich zaworów, lub zdemontować odcinek rurociągu od strony dopływu wodoru z widoczną przerwą.


W pomieszczeniach zamkniętych, w których znajdują się instalacje gazowe, powinna być zainstalowana wentylacja wywiewno-nawiewna oraz powinno być kontrolowane stężenie gazów.


Dopuszczenie do wykonywania robót polega na:

– sprawdzeniu przygotowania miejsca pracy przez dopuszczającego i kierującego zespołem pracowników;

– wskazaniu zespołowi pracowników miejsca pracy;

– pouczeniu zespołu pracowników o warunkach pracy i zagrożeniach występujących
w sąsiedztwie miejsca pracy;

– udowodnieniu braku czynnika zagrażającego w miejscu pracy;

– potwierdzeniu dopuszczenia do robót podpisami w obu egzemplarzach polecenia na pracę.


Przerwanie i wznowienie robót

 • Przerwanie robót nie wymaga ponownego dopuszczenia, gdy zespół pracowników pozostaje na miejscu pracy lub gdy miejsce pracy na czas przerwy zostanie skutecznie zabezpieczone przed dostępem osób postronnych.
 • Wznowienie pracy w innych warunkach może mieć miejsce po ponownym dopuszczeniu do pracy przez dopuszczającego. Fakt ten należy wpisać w poleceniu na pracę.


Zakończenie robót

Po zakończeniu robót kierujący zespołem pracowników lub nadzorujący ma obowiązek:

– zapewnić usunięcie materiałów, narzędzi oraz sprzętu z miejsca pracy;

– wyprowadzić zespół pracowników z miejsca pracy;

– powiadomić dopuszczającego o zakończeniu pracy;

– potwierdzić podpisem w poleceniu na pracę wykonanie robót i czynności końcowych.

Po zakończeniu robót dopuszczający dokonuje:

– sprawdzenia zakończenia robót;

– likwidacji miejsca pracy (np. przez zdjęcie uziemiaczy przenośnych, odblokowanie napędów łączników, zdjęcie tymczasowych ogrodzeń i osłon, zdjęcie tablic ostrzegawczych);

– potwierdzenia podpisem w poleceniu na pracę wykonania powyższych czynności
i gotowości urządzeń do ruchu.W oparciu o powyższe weryfikacja miejsc pracy w elektrociepłowni powinna obejmować:

 • oznakowanie ostrzegawcze stref zagrożonych wybuchem;
 • szczelność urządzeń gazowych i pyłowych;
 • sposoby przeciwdziałania pyleniu (np. zraszanie mgłą wodną wnętrza przesypów);
 • brak pyłu osiadłego w pomieszczeniach i na urządzeniach;
 • urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym w strefach zagrożonych wybuchem;
 • detekcję atmosfer wybuchowych w miejscach pracy, w których mogą wystąpić atmosfery wybuchowe;
 • wentylację mechaniczna miejsc pracy;
 • systemy ochronne odciążające lub tłumiące wybuch wewnątrz urządzeń;
 • urządzenia ochronne odcinające wybuch od urządzeń technologicznych (np. młyn kulowo-pierścieniowy od zasobnika paliwa; system odpylania od cyklonu i filtra powietrza);
 • sygnalizację niebezpiecznych stanów pracy urządzeń technologicznych;
 • przeciwpożarowe systemy alarmowania;
 • podręczny sprzęt gaśniczy;
 • stałe instalacje gaśnicze;
 • oznaczone i dostępne wyjścia i drogi ewakuacji.Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. Nr 138, poz. 931) – wdrażającego dyrektywę ATEX 137, pracodawca powinien wykonać i posiadać:


KOMPLEKSOWĄ OCENĘ RYZYKA

Pracodawca dokonuje kompleksowej oceny ryzyka związanego z możliwością wystąpienia w miejscach pracy atmosfery wybuchowej, biorąc pod uwagę:

 • prawdopodobieństwo i czas występowania atmosfery wybuchowej;
 • prawdopodobieństwo wystąpienia i uaktywnienia się źródeł zapłonu, w tym wyładowań elektrostatycznych;
 • eksploatowane przez pracodawcę instalacje, używane substancje i mieszaniny, zachodzące procesy i ich wzajemne oddziaływania;
 • rozmiary przewidywanych skutków wybuchu.

DOKUMENT ZABEZPIECZENIA PRZED WYBUCHEM

Pracodawca, przed udostępnieniem miejsca pracy, powinien sporządzić dokument zabezpieczenia przed wybuchem, na podstawie oceny ryzyka, zawierający w szczególności:

 • opis środków ochronnych, które zostaną podjęte;
 • wykaz przestrzeni zagrożonych wybuchem wraz z ich klasyfikacją na strefy;
 • oświadczenie, że:

ü  miejsca pracy, urządzenia, a także urządzenia ostrzegawcze są zaprojektowane, używane i konserwowane w sposób zapewniający bezpieczne i właściwe ich funkcjonowanie;

ü  urządzenia spełniają wymagania przewidziane w przepisach dotyczących minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy;

ü  została dokonana ocena ryzyka związanego z możliwością wystąpienia atmosfery wybuchowej;

 • terminy dokonywania przeglądu zastosowanych środków ochronnych;
 • określenie dla wszystkich osób wykonujących pracę w tym samym miejscu pracy: środków ochronnych, zasad koordynacji stosowania tych środków, celu koordynacji oraz metod i procedur jej wprowadzania.


Ponadto elektrociepłownia spalająca biomasę powinna posiadać:

 • koncesję Urzędu Regulacji Energetyki na produkcję energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych;
 • dokumentację uwierzytelniającą instalacji biomasy wraz z opinią techniczną;
 • analizę ryzyka wybuchu w ciągu nawęglania i biomasy;
 • dokument zabezpieczenia miejsc pracy przed wybuchem wraz z oświadczeniem pracodawcy;
 • konieczne instrukcje technologiczne, eksploatacji, ppoż. i bhp;
 • przeszkolony personel w zakresie podstaw ochrony przed wybuchem;
 • wdrożony system dopuszczeń, koordynacji i nadzorowania prac.


Wniosek:

Szczegółowe przepisy prawne w zakresie ochrony przeciwpożarowej, warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, wskazujące możliwe sposoby spełnienia wymagań dyrektywy ATEX 137 dotyczącej bezpieczeństwa pracobiorców i robót w strefach zagrożonych wybuchem wyznaczonych w elektrociepłowniach, zawarte są w przytoczonych rozporządzeniach. Jednakże w realizacji przeciwwybuchowych systemów ochronnych ATEX zawsze należy przestrzegać zasady zintegrowanej ochrony przeciwwybuchowej, która łączy działania zapobiegające powstawaniu atmosfer wybuchowych z działaniami zmierzającymi do likwidacji źródeł zapłonu oraz z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wybuchu i ograniczeniem jego skutków.


Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.