Akademia Wodorowa

Dlaczego wodór

Czym jest Akademia Wodorowa?

Master of Hydrogen Safety

Struktura i lista szkoleń wodorowych

Partnerzy Akademii Wodorowej

Wykładowcy Akademii Wodorowej

Ulotka o Akademii Wodorowej w pliku pdf do pobrania

 

Dlaczego wodór

 
Wodór to najprostszy i najczęściej występujący pierwiastek, który zajmuje ¾ objętości Wszechświata. Łączy się chemicznie z większością pozostałych pierwiastków. Dzięki swoim właściwościom może stanowić potężne źródło energii, jednocześnie nie powodując zanieczyszczenia środowiska.

 

Wodór posiada znakomite właściwości energetyczne. Jego energia spalania w przeliczeniu na kilogram jest większa od każdego innego obecnie stosowanego źródła energii. Jest jednocześnie paliwem bardzo czystym. Łatwo łączy się z tlenem uwalniając energię w postaci ciepła, a produktem ubocznym jest zwykła woda.

 

Wodór wykorzystywany jest w wielu gałęziach przemysłu: w przemyśle naftowym, chemicznym, metalurgicznym, spożywczym, elektronicznym i wielu innych dziedzinach życia. Wykorzystywany jest również jako paliwo promów kosmicznych.

 

Wodór to paliwo przyszłości wykorzystywane w przemyśle, transporcie lądowym – samochodowym, kolejowym oraz morskim. Wodór stanowi bazę do nowego podejścia do magazynowania i przetwarzania energii elektrycznej – szczególnie w kontekście rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii (panele PV, off-shore).

 

Instalacje wodorowe znajdują się obecnie w planach inwestycyjnych największych polskich przedsiębiorstw.

 

Przemysł motoryzacyjny od wielu lat poszukuje alternatywnych wobec paliw tradycyjnych źródła zasilania silników spalinowych. Jednym z ciekawszych rozwiązań są ogniwa wodorowe napędzające silnik elektryczny.

 

Wodoryzacja transportu wydaje się jednym z najbardziej obiecujących kierunków rozwoju światowej gospodarki. Wodór stanowi czynnik umożliwiający powstanie zeroemisyjnego transportu i nowoczesnych technologii energetycznych oraz paliwowych. W inicjatywy związane z upowszechnieniem wodoru jako paliwa zaangażowały się wiodące polskie firmy paliwowe i chemiczne.

 

Nie należy jednak zapominać, że wodór stanowi również zagrożenie ze względu na swoje właściwości palne i wybuchowe. Aby nie dopuścić do niebezpiecznych zdarzeń konieczna jest profilaktyka w postaci odpowiednich procedur, zabezpieczeń i szkoleń.

 

Czym jest Akademia Wodorowa?


Akademia Bezpieczeństwa to spójny i kompleksowy system specjalistycznych
i certyfikowanych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa technicznego stworzony przez doświadczonych specjalistów - praktyków związanych z firmą Automatic Systems Engineering - polskiego lidera w dziedzinie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego. Podstawowym zakresem działania Akademii Bezpieczeństwa jest profilaktyka przeciwwybuchowa. Od 2019 roku szkolenia Akademii Bezpieczeństwa realizowane są przez firmę EKO-KONSULT sp. z o.o.

 

Szkolenia Akademii Bezpieczeństwa ukończyło od 2006 roku kilkanaście tysięcy uczestników z ponad 300 firm i zakładów, w tym największych przemysłowych zakładów polskich.

 

Biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój technologii wodorowych oraz wynikający z tego wzrost zagrożeń związanych z produkcją, dystrybucją i magazynowaniem wodoru Akademia Bezpieczeństwa tworzy Akademię Wodorową – cykl sprofilowanych szkoleń uwzględniających szczególne właściwości palne i wybuchowe wodoru.

 

Master of Hydrogen Safety


Uczestnikom Akademii Wodorowej proponujemy rozwój kompetencji związanych z bezpieczeństwem wodorowym.

 

 

Ukończenie pełnego cyklu szkoleń według poniższego schematu zostanie nagrodzone certyfikatem Master of Hydrogen Safety wystawionym przez Akademię Wodorową. Certyfikat ten poświadcza, że jego posiadacz przeszedł pełny cykl szkoleń umożliwiających efektywną pracę na różnych stanowiskach związanych z bezpieczeństwem instalacji, na których występuje wodór.

 

 

 

Struktura szkoleń wodorowych

 

Daty i opisy poszczególnych szkoleń pod znajdziesz tutaj

 

Poziom bazowy

Wprowadzenie w technologie wodorowe

lub

Zielony wodór z elektrolizera w aspekcie jakościowym i ilościowym

Poziom zaawansowany

Zasady bezpieczeństwa na instalacjach wodorowych 

Poziom specjalistyczny technologiczny Bezpieczeństwo i higiena pracy przy prowadzeniu prac w przestrzeniach zagrożonych wybuchem wodoru

lub

Bezpieczeństwo procesowe na instalacjach wodorowych. Systemy detekcji wodoru

lub

Ogniwo paliwowe jako element infrastruktury wodorowej

lub

Zarządzanie projektem wdrożenia komponentów oraz systemów wodorowych

      

Poziom specjalistyczny techniczny

Dobór i montaż urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym w atmosferach gazowych wodorowych

 

 

Daty i opisy poszczególnych szkoleń pod znajdziesz tutaj

 

Partnerzy Akademii Wodorowej

 

Wykładowcy Akademii Wodorowej

 

Marek Foltynowicz

 

Pan Marek Foltynowicz jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Swoją karierę zawodową rozpoczął jako inżynier naukowy w Instytucie Polimerów PAN. Większość swojej kariery zawodowej spędził w branży inżynierskiej pracując w kilku biurach inżynierskich oraz na budowach w Polsce i za granicą.

 

Ekspert do spraw wodoru Klastra Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych przy Regionalnej Izbie Gospodarczej Pomorza w Gdańsku. Uczestniczy w pracach rady programowej kolejnych konferencji wodorowych PCHET organizowanych przez Klaster

 

Autor opracowań: 

 • Poland is joining the European hydrogen economy
 • The first Polish hydrogen filling stations by Grupa LOTOS
 • Czy autobusy będą jeździły na wodorze (współautor)
 • Effectiveness of the hydrogen production, storage and utilization chain
 • Na kłopoty z ładowaniem (współautor)
 • Na kłopoty z OZE – samochody na wodór (współautor)

 

 

 

dr inż. Bartosz Ceran

 

Dr inż. Bartosz Ceran ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej na kierunku elektrotechnika, specjalność elektroenergetyka. Od 2009 jest pracownikiem Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej.

Jego zainteresowania naukowe dotyczą zagadnień wytwarzania energii elektrycznej, oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej do produkcji wodoru.

Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych.

W 2012 roku odbył Staż naukowy w zakresie wodorowych ogniw paliwowych na Otto von Guericke University w Magdeburgu.

W 2013 roku odbył staż naukowy w zakresie wodorowych ogniw paliwowych w Laboratorium Konwersji Energii Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej.

W 2017 roku obronił rozprawę doktorską pt. „Ogniwa paliwowe w systemach rozproszonego wytwarzania energii elektrycznej”.

Jego publikacje naukowe dotyczą tematyki produkcji i magazynowania wodoru z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej

 

Dr inż. Renata Włodarczyk


Adiunkt w Katedrze Zaawansowanych Technologii Energetycznych na Wydziale Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej. Pełni funkcję Kierownika ds. rozwoju Wydziału Infrastruktury i Środowiska PCz.

Wśród zainteresowań naukowych dr Renaty Włodarczyk znajdują się m.in.

 • materiały stosowane w energetyce ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dla ogniw paliwowych;
 • energetyka ze źródeł odnawialnych;
 • wodór jako paliwo, sposób otrzymywania, magazynowania, właściwości;
 • ogniwa paliwowe: budowa, analiza pracy, wykorzystanie ogniw.

 

Dr Renata Włodarczyk jest autorką ponad 30 publikacji w czasopismach wyróżnionego w Journal Citation Reports (JCR) posiadającego impact factor (IF). Jest członkiem m.in. Rady Naukowej Wielkopolskiej Platformy Wodorowej i Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych.

 

Tomasz Barnert

 

Certyfikowany specjalista bezpieczeństwa funkcjonalnego w obszarze bezpieczeństwa procesowego Nr CFSP 150619 001 (certyfikat międzynarodowy CFSE Governing Board USA).


Specjalista ds. analiz bezpieczeństwa procesowego oraz funkcjonalnego, w Automatic Systems Engineering Sp. z o.o. od 2014 roku. (Od roku 2019 jako Eko-Konsult Sp. z o.o.) Magister inżynier automatyk. Absolwent Politechniki Gdańskiej, ukończył studia magisterskie oraz doktoranckie na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki. Specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa i niezawodności, analizy i oceny ryzyka przemysłowego, jak również bezpieczeństwa funkcjonalnego.


Posiada potwierdzoną wiedzę oraz doświadczenie związane z analizami bezpieczeństwa procesowego oraz zarządzania bezpieczeństwem funkcjonalnym w cyklu życia obiektów technicznych wysokiego ryzyka.


Doświadczony i kompetentny analityk odpowiedzialny za przygotowanie, przeprowadzanie oraz dokumentowanie analiz bezpieczeństwa przemysłowego w takich sektorach gospodarki jak: przemysł procesowy i chemiczny, wydobycie i przetwórstwo ropy i gazu, energetyka, przemysł spożywczy.


Autor ponad 30 publikacji, dotyczących zagadnień bezpieczeństwa przemysłowego, w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych oraz naukowo-technicznych. Autor wystąpień na międzynarodowych konferencjach bezpieczeństwa i niezawodności. Brał udział w projektach badawczo-rozwojowych koordynowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB).
Posiada wiedzę na temat różnych metod i narzędzi analitycznych, takich jak grafy ryzyka, matryce ryzyka, LOPA, HAZOP, FTA, RBD, FMEA/FMECA. Posługuje się specjalistycznym oprogramowaniem BQR Care (RBD, FTA, FMECA), CaraFT (FTA), Exida exSILentia, TNO Effects.


Członek Polskiego Towarzystwa Bezpieczeństwa i Niezawodności (PTBN), będącego częścią European Safety & Reliability Assocciation (ESRA). Członek Zespołu Technologii Sieciowych i Inżynierii Bezpieczeństwa przy Politechnice Gdańskiej.


Szkoleniowiec bezpieczeństwa procesowego i funkcjonalnego w Akademii Bezpieczeństwa ASE. Instruktor na szkoleniach w ramach certyfikacji osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwa funkcjonalne w polskim przemyśle na Politechnice Gdańskiej. Posiada wieloletnie doświadczenie w przekazywaniu wiedzy na temat bezpieczeństwa w przemyśle.

 

Grzegorz Orlikowski

 

Wieloletni pracownik Automatic Systems Engineering, a następnie EKO-KONSULT – firmy należącej do Grupy Technologicznej ASE.

Doświadczony inżynier bezpieczeństwa procesowego, autor kilkuset analiz z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego, m.in. dla takich firm jak:

 • Huta ArcelorMittal Dabrowa Gornicza,
 • IKEA Industry
 • LOTOS Petrobaltic,
 • PGE Elektrownia Dolna Odra Energy Plant,
 • MONDI Świecie,
 • HEINEKEN – Browar Warka

 

Pan Grzegorz Orlikowski był zaangażowany jako specjalista w projekty dotyczące wykorzystywania zielonego wodoru

 • Ocena zagrożenia wybuchem  dla pojazdów zasilanych wodorem
 • Analiza ryzyka wybuchu dla:

o   stanowisk montażowych pojazdów wodorowych,

o   stacji załadunku wodoru  dla bateriowozów

o   stacji tankowania wodoru

o   elektrolizerów i ogniw paliwowych.

 

Łukasz Kras


Doświadczony specjalista z zakresu systemów automatyki przemysłowej i bezpieczeństwa funkcjonalnego. Kierownik Zespołu Projektowego w Grupie Azoty Automatyka w Tarnowie z praktyczną znajomością instalacji wodorowych w Zakładach Azotowych Grupy Azoty w Tarnowie. Od wielu lat uczestniczy w sesjach HAZOP jako osoba prowadząca.

Wieloletni współpracownik Automatic Systems Engineering oraz EKO-KONSULT w zakresie analiz bezpieczeństwa przemysłowego. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu bezpieczeństwa procesowego, funkcjonalnego oraz ATEX.  Certyfikowany specjalista bezpieczeństwa funkcjonalnego I stopnia zgodnie z PN-EN 61508-1:2004 – nr certyfikatu: UDT-CERT/B/B FUNK/55/11

 

Paweł Cempura


Pan Paweł Cempura jest absolwentem wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej o specjalności Elektroenergetyka zakładów przemysłowych i komunalnych. Ukończył również studia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, na wydziale Zarzadzania, Informatyki i Finansów o specjalności Analiza finansowa i zarzadzanie wynikami, oraz studia Executive MBA w Szkole Głównej Menadżerskiej w Warszawie.

Swoją karierę zawodową rozpoczął ponad 20 lat temu i pokierował ją w obszary zarzadzania projektami i zarzadzania jakością w przemyśle wytwórczym i samochodowym. Był zaangażowany w projekty industrializacji i uruchomień linii technologicznych jako szef projektu zarówno w Polsce, Europie Zachodniej i Azji.

Ekspert do spraw zarzadzania projektami łańcucha dostaw komponentów i systemów wodorowych, ze szczególnym uwzględnieniem technologii Zielonego Wodoru i magazynowania energii elektrycznej.

Autor narzędzia do zarzadzania projektami: APQP4H Analiza ryzyka, planowanie działań, zarządzanie projektem i jakością, wdrożenie komponentów oraz systemów wodorowych.