Prowadzenie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym w strefach zagrożonych pożarem i/lub wybuchem

Opis

Szkolenie ma na celu podniesienie kompetencji służb BHP i personelu technicznego w zakresie nadzoru i prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych. Szkolenie szczególnie dedykujemy zakładom, które chcą się właściwie przygotować do prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych.

Ważnym walorem szkolenia jest możliwość bezpośredniej konsultacji z doświadczomnym specjalistą z danego zakresu.

Szkolenie w znacznym zakresie odnosi się do zagrożeń występujących w przemyśle energetycznym dlatego w sposób szczególny jest dedykowane do pracowników tego sektora.

Opis IECEx

Szkolenie nie podlega standardom IECEx

Adresaci

Służby BHP i personel techniczny nadzorujący prace pożarowo niebezpieczne w przemyśle, osoby odpowiedzialne za wykonanie tych prac

Program

1.       Podstawy prawne:

♦         Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r.,

♦         Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

♦         Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego,

♦          Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej,

♦         Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

♦         Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych.

2.       Wewnętrzne akty normatywne obowiązujące w przedsiębiorstwie:

♦         Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego,

♦         Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem (DZPW),

♦         Procedura/Instrukcja wykonywanie prac pożarowo niebezpiecznych,

♦         Kontrola prac pożarowo niebezpiecznych,

♦         Procedura/Instrukcja kontroli elektronarzędzi i węży spawalniczych.

3.       Przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania pożarów i wybuchów.

4.       Bezpieczne wykonywanie prac pożarowo/wybuchowo niebezpiecznych:

♦         Dyrektywa ATEX 2014/34/UE: Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 06.06.2016r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej,

♦         Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej.

5.       Odpowiedzialność prawna:

♦         Ustawa Kodeks pracy,

♦         Kodeks karny,

♦         Kodeks wykroczeń.

6.       Planowanie, uzgadnianie i realizacja prac pożarowo/wybuchowo niebezpiecznych.

7.       Omówienie przykładowych zdarzeń pożarowych i wybuchowych w wyniku niewłaściwego zabezpieczenia i wykonywania prac pożarowo i wybuchowo niebezpiecznych.

8.       Omówienie przypadków wskazanych przez uczestników szkolenia

Wykładowca

Roman Rozenbajger

Lokalizacja

Cały kraj - lokalizację ustalamy w najbardziej dogodnym miejscu dla każdego z zainteresowanych uczestników

Czas trwania

5 godzin

Plik do pobrania

Formularz zamówienia szkolenia on-line

Szkolenie

Prowadzenie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym w strefach zagrożonych pożarem i/lub wybuchem

- Termin szkolenia:

3000-01-01

- Miejsce szkolenia:

Cały kraj

Koszt szkolenia:

1300.00zł netto (1599zł z VAT)

Opcje dodatkowe:

Łączny koszt szkolenia wraz z opcjami dodatkowymi:

1300.00 netto (1599zł z VAT)

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności za udział w szkoleniu najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu, na rachunek bankowy nr: 92 1090 1098 0000 0001 3507 9246 (Santander Bank Polska). Na życzenie fakturę proforma umożliwiającą dokonanie płatności prześlemy Uczestnikowi na adres email wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia. Najpóźniej 7 dni przed szkoleniem zostanie wysłane Uczestnikowi mailem potwierdzenie udziału w szkoleniu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu możliwa jest na minimum 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, po otrzymaniu informacji o rezygnacji na adres email szkolenia@ase.com.pl. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z obowiązku dokonania opłaty i nie stanowi podstawy do zwrotu należności. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika lub przeniesienie płatności na inne szkolenie w danym roku kalendarzowym.

Dane uczestnika

Dane do faktury

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) wypełniając ten formularz zgadzam się na umieszczenie i przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w bazie firmy Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

 

Kontakt

Akademia Bezpieczeństwa ASE 

Grzegorz Kulczykowski
tel. +48 58 520 77 39
mob. +48 601 480 291
mail: szkolenia@ase.com.pl

 

Zapisz się na szkolenie on-line

Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk
tel. +48 58 520 77 20 

Szkolenia pod marką Akademii Bezpieczeństwa ASE realizuje i fakturuje firma EKO-KONSULT wchodząca w skład Grupy Technologicznej ASE 

EKO-KONSULT Sp. z o.o. 
ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk
KRS 0000696797, NIP 5842763741,
e-mail: biuro@ekokonsult.pl, tel. 58 554 31 38/39